BU Power Systems wiadomości

Odwiedź nas na Agri­tech­ni­ca 2019

By 23. lipca 2019 No Comments

10 listo­pa­da 2019 r. Agri­tech­ni­ca otwo­rzy swo­je podwo­je w Hano­we­rze. Przez 7 dni wio­dą­ce na świe­cie tar­gi tech­ni­ki rol­ni­czej zapre­zen­tu­ją naj­now­sze inno­wa­cje w tej branży.

Po uda­nej pre­mie­rze na tar­gach Bau­ma 2019, BU Power Sys­tems i Per­kins będą repre­zen­to­wa­ne przez dwa sto­iska na Agri­tech­ni­ca 2019.

W hali nr. 16 na sto­isku D28 zapre­zen­tu­je­my naj­now­sze inno­wa­cje pro­duk­to­we fir­my Per­kins. Eks­per­ci z dzie­dzi­ny  sil­ni­ków z  fir­my Per­kins i BU Power Sys­tems zapre­zen­tu­ją zupeł­nie nowe roz­wią­za­nia sil­ni­ków hybry­do­wych i chęt­nie poin­for­mu­ją o zale­tach przed­sta­wio­nych tech­no­lo­gii hybry­do­wo-elek­trycz­nych, hybry­do­wo-mecha­nicz­nych i hybrydowo-hydraulicznych.

Zwie­dza­ją­cy  otrzy­ma­ją rów­nież peł­ną infor­ma­cję  o sze­ro­kiej gamie sil­ni­ków Die­sla  fir­my Per­kins. Dzię­ki sil­ni­kom zgod­nym z nor­mą Sta­ge V od 8,2 do 470 kW, Per­kins ma wio­dą­cą pozy­cje na ryn­ku jako pro­du­cent tych silników.

W hali nr. 18, sto­isko D18, będzie  moż­na dowie­dzieć się wszyst­kie­go o sze­ro­kiej gamie ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kins oraz uzy­skać peł­ną infor­ma­cje o naszej ofer­cie usług. Eks­per­ci z ryn­ku wtór­ne­go BU Power Sys­tems i Per­kins z przy­jem­no­ścią poin­for­mu­ją Pań­stwa  jak moż­na sko­rzy­stać z ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych Per­kins i nasze­go wyso­kie­go stan­dar­du usług na każ­dym eta­pie cyklu życia silnika.

Cze­ka­my na spo­tka­nie z Państwem.