Per­kins sis­te­mi za vbri­zga­va­nje goriva

Moč z natančnostjo

Ob sla­bem delu v pro­stem teku, zmanj­ša­nju zmo­glji­vo­sti in neu­spe­šnih emi­si­jah je tež­ko pre­zre­ti zna­ke obra­blje­nih bri­zgal­ni­kov gori­va in črpalk.

Pri­la­go­je­no za izvedbo

Sis­te­mi za vbri­zga­va­nje gori­va so zaple­te­ni in bistve­ni za opti­mal­no delo­va­nje motor­ja, zato Per­kins vsak del nare­di z osu­plji­vo natanč­no­stjo. Šir­še luknje za vbri­zga­va­nje zmanj­šu­je­jo učin­ko­vi­tost, zato so Per­kins luknje za bri­zgal­ne šobe izde­la­ne s pre­me­rom do 99 mikro­nov, kar ustre­za širi­ni člo­ve­ške­ga lasu, da bi zago­to­vi­li opti­mal­ne zmo­glji­vo­sti za dova­ja­nje gori­va v motor­ju. Per­kins injek­tor­ji in črpal­ke so zasno­va­ni tudi pose­bej za vaš motor, prav tako pa Per­kin­so­vi inže­nir­ji teme­lji­to pre­iz­ku­si­jo, da so v skla­du s stro­gi­mi stan­dar­di gle­de učin­ko­vi­to­sti in emi­sij. Resnič­no obsta­ja le en način za zago­ta­vlja­nje moči vaše­ga motor­ja: poskr­bi­te, da boste črpal­ke in vbri­zgal­ni­ke gori­va zame­nja­li z ori­gi­nal­ni­mi Per­kins deli.

Samo ori­gi­nal­ni rezerv­ni del je dovolj dober za vaš motor

Če želi­te ime­ti 100-odsto­tno zau­pa­nje v svoj sis­tem za gori­vo, potre­bu­je­te 100-odsto­tno ori­gi­nal­ne dele. Pod­stan­dar­dna kako­vost in pomanj­ka­nje natanč­no­sti bosta ogro­zi­la delo­va­nje vaše­ga motor­ja. Per­kins je edin­stven po tem, da ponu­ja dele s popol­nim uje­ma­njem, ki zago­ta­vlja­jo opti­mal­no moč in učinkovitost.

Pred­no­sti
  • Ori­gi­nal­ni deli naj­viš­je kakovosti
  • Nova kako­vost in zmogljivost
  • Natanč­no izde­la­na po naj­no­vej­ših tovar­ni­ških specifikacijah
  • Po kon­ku­renč­nih cenah
  • Izbi­ra možno­sti nakupa
  • Oko­lju pri­ja­zna obno­vlje­na možnost
  • 12-meseč­na garancija

Kot vaš eksklu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter vam ponu­ja­mo moč z zane­slji­vo natanč­no­stjo po pošte­nih cenah — poseb­ne cene so na voljo do 31. decem­bra 2019. Pokli­či­te nas in oddaj­te naro­či­lo zdaj ali pri­do­bi­te več infor­ma­cij +386 (0) 590 76 50 0.