Sys­te­my wtry­sko­we w sil­ni­kach Perkins

Moc z precyzją

Nie­pra­wi­dło­wa pra­ca sil­ni­ka na bie­gu jało­wym po obni­żo­ną wydaj­ność i nie­pra­wi­dło­wą emi­sję. Te ozna­ki trud­no jest igno­ro­wać. Zazwy­czaj świad­czą o zuży­ciu wtry­ski­wa­czy pali­wa oraz pomp.

Dosto­so­wa­ne do działania

Ukła­dy wtry­sko­we pali­wa są bar­dzo istot­ne i mają zasad­ni­cze zna­cze­nie dla opty­mal­nej pra­cy sil­ni­ka, dla­te­go Per­kins wyko­nu­je każ­dą część z nie­zwy­kłą pre­cy­zją. Szer­sze otwo­ry wtry­sko­we pogar­sza­ją wydaj­ność, dla­te­go otwo­ry dysz wtry­ski­wa­czy fir­my Per­kins mają śred­ni­cę 99 mikro­nów, co odpo­wia­da sze­ro­ko­ści ludz­kie­go wło­sa, w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­wej i wydaj­nej pra­cy sil­ni­ka. Wtry­ski­wa­cze i pom­py fir­my Per­kins są rów­nież zapro­jek­to­wa­ne spe­cjal­nie dla two­je­go sil­ni­ka i są dokład­nie testo­wa­ne przez inży­nie­rów Per­kins, aby upew­nić się, że speł­nia­ją suro­we nor­my wydaj­no­ści i emi­sji. Jest tyl­ko jeden spo­sób, aby zagwa­ran­to­wać odpo­wied­nią moc i dłu­gą żywot­ność sil­ni­ka: pamię­taj, aby wymie­niać tyl­ko ory­gi­nal­ne pom­py i wtry­ski­wa­cze pali­wa fir­my Perkins.

Nie­ory­gi­nal­ne nie jest substytutem

Aby mieć 100% zaufa­nia do ukła­du pali­wo­we­go, potrze­bu­jesz 100% ory­gi­nal­nych czę­ści. Nie­za­do­wa­la­ją­ca jakość i brak pre­cy­zji pogor­szą osią­gi two­je­go sil­ni­ka. Per­kins jest wyjąt­ko­wy, ofe­ru­jąc ide­al­nie dopa­so­wa­ne czę­ści, któ­re zapew­nia­ją opty­mal­ną moc i wydajność.

Wyraź­ne zale­ty sto­so­wa­nia 100% ory­gi­nal­nych czę­ści Perkinsa
  • Naj­wyż­sza jakość
  • Pre­cy­zja zapro­jek­to­wa­na zgod­nie z naj­now­szą nor­mą fabryczną
  • Kon­ku­ren­cyj­ne ceny
  • Wybór opcji zakupu
  • Przy­ja­zna dla śro­do­wi­ska opcja regeneracji
  • 12-mie­sięcz­na gwarancja

Jako wyłącz­ny i auto­ry­zo­wa­ny dys­try­bu­tor fir­my Per­kins ofe­ru­je­my moc z nie­za­wod­ną pre­cy­zją w atrak­cyj­nych cenach — spe­cjal­ne ceny obo­wia­zu­ją do 31 grud­nia 2019 r. Zadzwoń do nas i złóż zamó­wie­nie teraz lub uzy­skaj wię­cej infor­ma­cji +48 22 577 04 30.