Per­kins sus­ta­vi ubriz­ga­va­nja goriva

Sna­ga i preciznost

Loš rad u praz­nom hodu, sma­nje­ne per­for­man­se i neus­pje­le emi­si­je, teško je zane­ma­ri­ti zna­ko­ve istro­še­nih ili nes­tan­dard­nih ubriz­ga­ča i pumpi.

Dizaj­ni­ra­no za izvedbu

Sus­ta­vi ubriz­ga­va­nja gori­va slo­že­ni su i važ­ni za opti­ma­lan rad moto­ra, pa Per­kins sva­ki dio pro­izvo­di pre­ciz­no do savr­šens­tva. Šire rupe za ubriz­ga­va­nje kom­pro­mi­ti­ra­ju učin­ko­vi­tost, zbog čega su Per­kins rupi­ce za ubriz­ga­če izra­đe­ne u pro­mje­ru od čak 99 mikro­na, što je ekvi­va­lent pro­mje­ru ljud­ske dla­ke, kako bi se pos­ti­gle opti­mal­ne per­for­man­se gori­va. Per­kins ubriz­ga­či i pum­pe tako­đer su poseb­no dizaj­ni­ra­ne za vaš motor, a Per­kins inže­nje­ri teme­lji­to su ih tes­ti­ra­li kako bi osi­gu­ra­li da zado­vo­lja­va­ju stro­ge izved­be­ne zah­tje­ve i emi­sij­ske stan­dar­de. Zais­ta pos­to­ji samo jedan način koji jam­či dobru sna­gu vašeg moto­ra i dugo­roč­no zdrav­lje: oba­vez­no zami­je­ni­te crp­ke i ubriz­ga­če za gori­vo ori­gi­nal­nim Per­kins dijelovima.

Neo­ri­gi­nal­no nije zamjena

Da bis­te ima­li 100 % povje­re­nja u svoj sus­tav gori­va, potreb­ni su vam 100 % ori­gi­nal­ni dije­lo­vi. Nes­tan­dard­na kva­li­te­ta i nedos­ta­tak pre­ciz­nos­ti ugro­zit će per­for­man­se vašeg moto­ra. Per­kins je jedins­tven po tome što nudi dije­lo­ve savr­še­nog podu­da­ra­nja koji osi­gu­ra­va­ju opti­mal­nu sna­gu i učinkovitost.

Jas­ne prednosti
  • Ori­gi­nal­ni dije­lo­vi naj­vi­še kvalitete
  • „Kao novo“ kva­li­te­ta i performanse
  • Pre­ciz­nost izved­be pre­ma naj­no­vi­jim tvor­nič­kim specifikacijama
  • Kon­ku­rent­ne cijene
  • Izbor opci­ja pri kupnji
  • Eko­lo­ški pri­hvat­lji­va obnov­lje­na opcija
  • 12-mje­seč­no jamstvo

Kao vaš eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, nudi­mo vam sna­gu s pouz­da­nom pre­ciz­noš­ću po povolj­nim cije­na­ma — poseb­ne cije­ne dos­tup­ne su do 31. pro­sin­ca 2019. godi­ne.  Ako ima­te pita­nja slo­bod­no nas kon­tak­ti­raj­te na +385 (0) 51 545701.