Czy wiesz, że…

… Typo­we mia­sto ma 100 ton pyłu i pia­sku na kilo­metr sześcienny?

By 18. lipca 2018 No Comments

Każ­da cząst­ka pyłu i żwi­ru może uszko­dzić silnik.

Ory­gi­nal­ny filtr powie­trza Per­kins zatrzy­mu­je 99,99% czą­ste­czek, zapo­bie­ga­jąc uszko­dze­niom zawo­rów, pier­ście­ni i tur­bo­sprę­ża­rek, jed­no­cze­śnie mak­sy­ma­li­zu­jąc prze­pływ powietrza.

Dowiedz się wię­cej