BU Power Systems wiadomości

BU Power Sys­tems obec­ne na tar­gach bran­ży budow­la­nej E & H Con­struc­tion and Buil­ding w Danii.

By 16. maja 2018 No Comments

Od 14 do 16 czerw­ca 2018 r. w Her­ning odby­wa­ją się naj­więk­sze w Danii tar­gi bran­ży budow­la­nej E & H. Ponad 100 wystaw­ców pre­zen­tu­je swo­je pro­duk­ty i usłu­gi na łącz­nej powierzch­ni wysta­wien­ni­czej 140 000 m².


„BU Power Sys­tems“ jest po raz pierw­szy na tar­gach „E & H“ w Her­ning w tym roku. Jako naj­więk­szy na świe­cie dys­try­bu­tor fir­my Per­kins, „BU Power Sys­tems“ pre­zen­tu­je sze­ro­ką i zró­zni­co­wa­ną ofer­tę. Na uwa­gę zasłu­gu­je naj­now­sza gama sil­ni­ków fir­my Per­kins Sta­ge V. Zapra­sza­my na nasze sto­isko nr. U1010.