Jeste li znali da …

… tipič­ni grad ima 100 tona pra­ši­ne i sme­ća po kub­nom kilometru.

By 18. July 2018 No Comments

Sva­ki dio pra­ši­ne i pije­ska može ošte­ti­ti vaš motor.

Pra­vi Per­kins fil­ter zra­ka zaus­tav­lja 99,99% čes­ti­ca,sprje­ča­va­ju­ći ošte­će­nja ven­ti­la, prste­na i tur­bo­pu­nja­ča, a isto­dob­no pove­ća­va­ju­ći pro­tok zraka.

Više