BU Power Systems ved Agri­te­ch­ni­ca 2017

By 8. november 2017 No Comments
Fra novem­ber 12 til 18, 2017, vil før­en­de virk­som­he­der inden for land­brugs­in­du­stri­en præ­sen­te­re deres nye pro­duk­ter og innova­tio­ner på ver­dens før­en­de mes­se for land­brugs­tek­no­lo­gi i Han­nover. Per­kins og ver­dens stør­ste distri­butør, BU Power Systems, er repræ­sen­te­ret hos Agri­te­ch­ni­ca for at frem­vi­se det kom­plet­te udvalg af Sta­ge V‑kompatible Per­kins-moto­rer. Der­u­d­over lan­ce­res de digi­ta­le innova­tio­ner Per­kins® SmartCap og Per­kins® My Engi­ne App. Agri­te­ch­ni­ca er sce­nen for 2.900 udstil­le­re og giver dig et fasci­ne­ren­de kig på frem­ti­den for plan­te­pro­duk­tion i 23 hal­ler. Besøg Per­kins og distri­butør BU Power Systems i Hall 16, Stand D 41.

BU Power Systems på Key Ener­gy 2017 Som en del af det­te års Key Ener­gy intro­du­ce­rer BU Power Systems Per­kins ‘nye 4006-serie. Som en frem­hæv­ning vil den nye Per­kins 4006-E23 TRS4 gas­mo­tor bli­ve vist på kabi­nen. De nye Per­kins-moto­rer fra 4000-seri­en har frem­ra­gen­de effek­ti­vi­tet og lover gas­mo­tor­tek­no­lo­gi på høje­ste niveau. Der­u­d­over vil inter­es­se­re­de par­ter fin­de mere infor­ma­tion om Per­kins, BU Power Systems og vores pro­duk­ter og tje­ne­ster på vores stand. Key Ener­gys bag­grund som en inter­na­tio­nal udstil­ling for ener­gi, bære­dyg­tig mobi­li­tet og kli­maæn­drin­ger er den vok­sen­de inter­es­se for indu­stri­el­le og kom­merci­el­le med­lem­mer inden for ved­va­ren­de ener­gi, ener­gibe­spa­rel­se og ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet, bære­dyg­tig mobi­li­tet og brin­te­ner­gi­mar­ke­det og beho­vet for at stil­le spørgs­mål og uddy­be dem for at sik­re en frem­ti­dig reduk­tion af C02-emis­sio­ner­ne. Den 11. udga­ve af Key Ener­gy vil fin­de sted i 4 dage fra tirs­dag den 7. novem­ber 2017, ind­til fre­dag ​​den 10. novem­ber 2017 i Rimi­ni. Besøg os i hal D 5, stand 28.

YouTube

Ved at ind­læ­se video­en accep­te­rer du YouTu­bes poli­tik om beskyt­tel­se af per­son­li­ge oplys­nin­ger.
Læs mere

Ind­læs video