BU Power Systems wiadomości

BU Power Sys­tems na Agri­tech­ni­ca 2017

By 8. listopada 2017 No Comments

Od 12 do 18 listo­pa­da 2017 wio­dą­ce fir­my z bran­ży rol­ni­czej zapre­zen­tu­ją swo­je nowe pro­duk­ty i inno­wa­cje na wio­dą­cych świa­to­wych tar­gach tech­ni­ki rol­ni­czej w Hano­we­rze. Per­kins i jego naj­więk­szy na świe­cie dys­try­bu­tor, BU Power Sys­tems, są repre­zen­to­wa­ni na Agri­tech­ni­ca, aby zapre­zen­to­wać peł­ną gamę sil­ni­ków Per­kins zdol­nych do mon­ta­żu w Sta­ge V. Ponad­to wpro­wa­dza­ne są inno­wa­cje cyfro­we Per­kins® Smart­Cap i Per­kins® My Engi­ne App. Tar­gi Agri­tech­ni­ca są sce­ną dla 2900 wystaw­ców i ofe­ru­ją fascy­nu­ją­ce spoj­rze­nie na przy­szłość pro­duk­cji roślin­nej w 23 halach. Odwiedź Per­kin­sa i dys­try­bu­to­ra BU Power Sys­tems w hali 16, sto­isko D 41.

YouTube

Wczy­tu­jąc film, akcep­tu­jesz poli­ty­kę pry­wat­no­ści YouTu­be.
Dowiedz się więcej

Zała­duj film