BU Power Systems News

BU Power Systems na Agri­te­ch­ni­ci 2017

By 8. novembra 2017 No Comments

Od 12. do 18. novem­bra 2017 bodo vodil­ni pred­stav­ni­ki kme­tij­ske indu­stri­je pred­sta­vi­li svo­je pro­i­zvo­de in ino­va­ci­je na naj­ve­čjem sve­tov­nem sej­mu za kme­tij­sko teh­no­lo­gi­jo v Han­no­vru. Per­kins in nje­gov naj­ve­čji sve­tov­ni dis­tri­bu­ter, BU Power Systems, se na Agri­te­ch­ni­ci pred­sta­vlja­ta s celo­vi­to ponud­bo motor­jev Per­kins, pri­pra­vlje­nih za emi­sij­ske stan­dar­de 5. Poleg tega na trg ume­šča­ta tudi ino­va­ci­ji Per­kins® Smart­Cap in Per­kins® My Engi­ne App. Agri­te­ch­ni­ca je pri­zo­ri­šče za 2900 raz­sta­vljav­cev in ponu­ja fasci­nan­ten vpo­gled v pri­ho­dnost kme­tij­stva v 23 halah. Obi­šči­te Per­kins in dis­tri­bu­ter­ja BU Power Systems v hali 16, stoj­ni­ca D 41.