BU Power Systems News

BU Power Systems na sej­mu E&H za grad­be­ni­štvo in gra­dnjo na Danskem

By 16. maja 2018 No Comments

Od 14. do 16. juni­ja bo v Her­nin­gu pote­kal E&H – naj­ve­čji dan­ski sejem za grad­be­ni­štvo in gra­dnjo. Več kot sto pro­i­zva­jal­cev bo pred­sta­vi­lo svo­je pro­i­zvo­de na raz­stav­nem pro­sto­ru s sku­pno povr­ši­no 140.000 m².

BU Power Systems se na sej­mu E&H v Her­nin­gu letos pred­sta­vlja prvič. Kot naj­ve­čji dis­tri­bu­ter pod­je­tja Per­kins bo druž­ba BU Power Systems pred­sta­vi­la svoj obse­žni sto­ri­tve­ni por­t­felj. Obe­nem bo druž­ba pred­sta­vi­la seri­jo motor­jev Per­kins, pri­pra­vlje­nih za emi­sij­ske stan­dar­de 5. Obi­šči­te nas na stoj­ni­ci U1010.