BU Power Systems wiadomości

Wiel­kie świę­to we Włoszech

By 30. września 2022 No Comments

Co za wyda­rze­nie!   BU Power Sys­tems Ita­lia zapro­si­ła  klien­tów, part­ne­rów Per­kin­sa i pra­cow­ni­ków do wspól­ne­go świę­to­wa­nia 10-lecia fir­my. Nad pięk­nym jezio­rem Como, goście i gospo­da­rze bra­li udział we wspa­nia­łym przy­ję­ciu , w zapie­ra­ją­cej dech w pier­siach atmos­fe­rze z typo­wo wło­skim kli­ma­tem. W „Vil­la Geno” wzno­szo­no toa­sty, uczto­wa­no i świę­to­wa­no. Dzię­ku­je­my wszyst­kim gościom za wie­le wyjąt­ko­wych chwil, dzię­ku­je­my  całe­mu zespo­ło­wi  Per­kins za 10 lat wspa­nia­łej współ­pra­cy oraz dzię­ku­je­my wszyst­kim pra­cow­ni­kom BU Power Systems.