BU Power Systems News

Vel­ká osla­va v Itálii

By 30. září 2022 No Comments

Jaká udá­lost! Spo­leč­nost BU Power Sys­tems Ita­lia pozva­la zákaz­ní­ky, zástup­ce spo­leč­nos­ti Per­kins a zaměst­nan­ce, aby spo­leč­ně osla­vi­li 10. výro­čí zalo­že­ní spo­leč­nos­ti. U krás­né­ho jeze­ra Como si hos­té a hos­ti­te­lé uži­li prvotříd­ní akci v úchvat­né atmo­sfé­ře s typic­kým ital­ským vku­sem. Ve vile Janov se při­pí­je­lo, hodo­va­lo a sla­vi­lo. Děku­je­me všem hos­tům za mno­ho výji­meč­ných oka­mži­ků. A děku­je­me týmu Per­kins za 10 let skvě­lé spo­lu­prá­ce. A v nepo­sled­ní řadě také děku­je­me všem zaměst­nan­cům spo­leč­nos­ti BU Power Systems.