Naro­či­te se na e‑novice

Izbe­ri­te e‑novice, na kate­re se želi­te naročiti 

Stri­njam se, da se moji oseb­ni podat­ki, ki jih posre­du­jem tukaj, lah­ko upo­ra­blja­jo za name­ne ogla­še­va­nja (infor­ma­ci­je o stran­kah in pod­po­ra, anke­te in ogla­še­va­nje) do pre­kli­ca in da se lah­ko obr­nem na e‑pošto v ta namen.

Kot plat­for­mo za trže­nje upo­ra­blja­mo Mail­chimp. S kli­kom na spo­dnji gumb za pri­ja­vo potr­ju­je­te, da bodo vaši podat­ki pre­ne­se­ni v obde­la­vo v Mail­chimp. Več o pra­ksah zaseb­no­sti pod­je­tja Mail­chimp pre­be­ri­te tukaj.