Pret­pla­ti­te se na newsletter

Oda­be­ri­te na koji se news­let­ter želi­te pretplatiti 

Sla­žem se da se moji osob­ni poda­ci koje ovdje dos­tav­ljam mogu koris­ti­ti u rek­lam­ne svr­he (poda­ci o kup­ci­ma i podr­ška, anke­te i ogla­ša­va­nje) dok se ne opo­zo­vu i da me se u tu svr­hu može kon­tak­ti­ra­ti e‑mailom.

Mail­c­himp koris­ti­mo kao našu mar­ke­tin­šku plat­for­mu. Kli­kom ispod za pret­pla­tu pot­vr­đu­je­te da će se vaši poda­ci pre­ni­je­ti u Mail­c­himp na obra­du. Ovdje saz­naj­te više o prak­si pri­vat­nos­ti Mailchimpa.