Ali ste vedeli, da …

… So motor­ji Per­kins testi­ra­ni za delo­va­nje pri tem­pe­ra­tu­rah od –25 °C do + 50 °C?

By 13. novembra 2017 No Comments

To zago­ta­vlja, da vsi nado­me­stni deli – kot so zaga­njal­ni­ki in alter­na­tor­ji – zane­slji­vo delu­je­jo tudi v eks­tre­mno hla­dnih vre­men­skih razmerah.

Tukaj naj­de­te našo aktu­al­no zim­sko pro­daj­no akci­jo, da boste brez težav pre­sta­li zimo.