Ali ste vedeli, da …

… smo zmo­žni popra­vi­ti motor­je sta­rej­še od 30 let po stan­dar­du kako­vo­sti nove­ga izdelka?

By 6. decembra 2021 No Comments

Ti motor­ji tako obsta­ja­jo dlje kot jav­ni internet.

Pod­je­tje BU Power Systems vas lah­ko celo pod­pre z motor­ji, ki niso več v pro­i­zvo­dnji. Doka­za­li smo pro­ce­se, s kate­ri­mi zago­to­vi­mo, da vsak nado­me­stni motor – nov ali obno­vljen – ustre­za ustre­znim zah­te­va­nim stan­dar­dom o emi­si­jah. Kako­vost je za nas vedno pred­no­stna nalo­ga, zato za popra­vi­lo motor­jev upo­ra­blja­mo naj­no­vej­še teh­no­lo­gi­je. Tako lah­ko zago­to­vi­mo, da nado­me­stni motor ustre­za prvo­tni spe­ci­fi­ka­ci­ji OEM in ima stan­dard kako­vo­sti nove­ga izdel­ka. To ne zago­ta­vlja le zmo­glji­vo­sti motor­ja in zane­slji­vo­sti, ki jo potre­bu­je­te, tem­več tudi pri­hra­ni ener­gi­jo in vire ter pri­spe­va k oko­lju pri­ja­znej­še­mu in stro­škov­no učin­ko­vi­tej­še­mu delovanju.

Nado­me­stni motorji

Vča­sih popra­vi­lo motor­ja ni več eko­no­mič­no, ali pa čas, ki posta­ja danes vse pomemb­nej­ši dejav­nik, ne dopu­šča obno­ve. Da bi našim stran­kam v teh pri­me­rih ponu­di­li hitre reši­tve, zago­ta­vlja­mo stal­no raz­po­lo­žlji­vost več kot 200 motor­jev Per­kins. BU Power Systems tako ponu­ja naj­bolj obse­žno pale­to obno­vlje­nih motor­jev v indu­stri­ji. Vsi obno­vlje­ni motor­ji za menja­vo kot tudi so bili pred doba­vo pre­iz­ku­še­ni na inter­ni pre­sku­sni napra­vi za motor­je. To zago­ta­vlja naš stan­dard viso­ke kako­vo­sti. Nato so obno­vlje­ni motor­ji pobar­va­ni in opre­mlje­ni s potnim listom motor­ja BU Power Systems. BU Power Systems ponu­ja nove nado­me­stne motor­je (z garan­ci­jo naj­manj 12 mese­cev), tudi kot celo­vi­to reši­tev za izbra­ne mode­le. Te celo­vi­te reši­tve vam poma­ga­jo pri izpol­nje­va­nju stan­dar­dov emi­sij, zmanj­ša­jo čas izpa­dov in zmanj­ša­jo stro­ške dela.

Novi nado­me­stni motor 100 / 400

Kot stro­škov­no učin­ko­vi­ta alter­na­ti­va je nado­me­stni motor, naši motor­ji so zgra­je­ni tako, da stran­kam ponu­ja­jo pro­žnost in doda­no vre­dnost. Nado­me­stni motor­ji so opre­mlje­ni z novim sis­te­mom za vbri­zga­va­nje (viso­ko­tlač­na črpal­ka in bri­zgal­ne šobe) ter po potre­bi tur­bo pol­nil­ni­kom. Pre­pro­sto vgra­di­te nado­me­stni motor, tako ima­te kori­sti od pol­nih garan­cij in skla­dno­sti z emi­sij­ski­mi standardi.

Novi in obno­vlje­ni blo­ki motorjev

Naši novi in obno­vlje­ni blo­ki motor­jev so stro­škov­no učin­ko­vi­ta možnost popra­vi­la z mini­mal­ni­mi izpa­di in nudi­jo hitro, zane­slji­vo reši­tev v pri­me­ru večje ško­de na Per­kins motor­jih. Blo­ki so izde­la­ni po ena­kih spe­ci­fi­ka­ci­jah kot novi izdel­ki in ima­jo ena­ko zajam­če­no kako­vost in garancijo.

Zakaj upo­ra­blja­ti nado­me­stni motor pod­je­tja BU Power Systems?
  • Nado­me­stni in obno­vlje­ni motor­ji za vse potrebe
  • Pri­mer­lji­ve zmo­glji­vo­sti za del stro­škov nove­ga stroja
  • Opti­mal­na sto­ri­tev in veli­ka razpoložljivost
  • Viso­ka kako­vost (test motor­jev v lastnem pre­sku­snem cen­tru, po potre­bi bar­va­nje, potni list motor­ja BU Power Systems)
  • Izje­mna upo­ra­ba ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov Per­kins za popravila
  • Eno­stav­na namestitev
  • Bolj­še upra­vlja­nje življenj­ske­ga cikla stroja
  • Zmanj­ša­nje izpadov
  • Oko­lju pri­ja­znej­ša rešitev
  • 12 meseč­na garancija

Kot eksklu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter ponu­ja BU Power Systems ori­gi­nal­no kako­vost po zmer­nih cenah. Če ima­te kakr­šna koli vpra­ša­nja o pro­gra­mu Per­kins izme­nja­ve, pokli­či­te naš ser­vi­sni tele­fon +386 (0) 590 76 50 0.