BU Power Systems News

Pod­je­tje BU Power Systems na sej­mu EIMA

By 16. avgusta 2022 No Comments

Odšte­va­nje se nada­lju­je: Čez nekaj tednov se bo zače­la nasle­dnja kon­fe­ren­ca EIMA. Na raz­sta­vi­šču v Bolo­gni v Ita­li­ji se bo od 9. do 13. Novem­bra pred­sta­vi­lo več kot 1.300 raz­lič­nih raz­sta­vljav­cev s širo­ko pale­to stro­jev in mode­lov za pre­de­lo­val­no indu­stri­jo, kme­tij­stvo, goz­dar­stvo, ure­ja­nje kra­ji­ne in indu­stri­jo. Sode­lo­va­la bo tudi druž­ba BU Power Systems: Kot ura­dni dis­tri­bu­ter pod­je­tja Per­kins bomo v hali 15 na stoj­ni­ci C13 pred­sta­vi­li izbor motor­jev in sto­ri­tev Per­kins. Izko­ri­sti­te pri­lo­žnost in se oseb­no pogo­vo­ri­te nepo­sre­dno s stro­kov­nja­ki za motor­je iz pod­je­tja BU Power Systems!