BU Power Systems News

Nova poslo­val­ni­ca v Trivenetu

By 14. decembra 2018 No Comments

Kup­ci Per­kins sto­ri­tev po Ita­li­ji vedno prej­me­jo naj­viš­je stan­dar­de sto­ri­tev, nasve­te in pod­po­ro naše­ga dis­tri­bu­ter­ja v drža­vi, BU Power Systems Italia.

Per­kin­sov uspeh v Ita­li­ji pri­na­ša vedno večje šte­vi­lo kupcev.Za nadalj­njo kre­pi­tev naših zmo­žno­sti zado­vo­lje­va­nja razno­li­kih potreb kup­cev je BU Power Systems Ita­lia odprl pov­sem novo podru­žni­co in ino­va­tiv­no delav­ni­co v Mona­sti­er di Tre­vi­so, Veneto.

Nova podru­žni­ca nado­me­šča pisar­no druž­be v Meo­lo, Vene­to, ki je bila odpr­ta pred sed­mi­mi leti. Ko se eno uspe­šno poglav­je zapre, se zač­ne novo v Mona­sti­er di Treviso.

Nova podru­žni­ca ima več kot 700 kva­dra­tnih metrov pro­sto­ra v delav­ni­ci, sku­paj z naj­so­dob­nej­šo teh­no­lo­gi­jo za vzdr­že­va­nje in popra­vi­lo celo­tne pale­te motor­jev Per­kins s 8,2–597 kW (11–800 KM).

Naš pri­hod v Mona­sti­er di Tre­vi­so nas pri­bli­žu­je stran­kam v delu Ita­li­je, kjer je Per­kin­so­va pri­lju­blje­nost trdno uve­lja­vlje­na. Mno­ge stro­je na tem podro­čju poga­nja­jo motor­ji Per­kins in lastni­ki stro­jev bodo sedaj ime­li kako­vost in stro­kov­nost, ki jo pri­na­ša BU Power Systems Ita­lia, na svo­jem pragu.

Z novo ope­ra­tiv­no pisar­no v Mona­sti­er di Tre­vi­so, Vene­to, BU Power Systems Ita­lia posta­vlja moč­ne teme­lje, ki pre­se­ga­jo potre­be kup­cev v celo­tnem spek­tru pro­da­je motor­nih vozil, pod­po­re za nadalj­njo pro­da­jo in doba­ve rezerv­nih delov.