BU Power Systems News

Nova pod­je­tje na Češkem

By 1. januarja 2020 No Comments

S 1. janu­ar­jem 2020 BU Power Systems s.r.o. pre­vza­me posle pod­je­tja BEL, spol. s.r.o. in je odgo­vo­ren za pro­daj­no in popro­daj­no sto­ri­tev Per­kins dizel­skih in plin­skih motor­jev ter Per­kins ladij­ski motor­jev za Češko repu­bli­ko. “Prav­na ose­ba osta­ja ena­ka in vese­li smo, da lah­ko osta­ne­mo v ena­kih pro­sto­rih,” pra­vi Franz Focks, izvr­šni direk­tor BU Power Gro­up. »Zelo ceni­mo uspe­šno delo nek­da­nje­ga dis­tri­bu­ter­ja in želi­mo nada­lje­va­ti posel čim bolj glad­ko in zane­slji­vo. Poleg tega sem pre­pri­čan, da bomo lah­ko s svo­jim zna­njem, ki izha­ja iz dela v pet­naj­stih drža­vah po Evro­pi, obo­ga­ti­li seda­nji posel. ”

BU Power Systems je že leta ime­no­van kot Per­kins-ov dis­tri­bu­ter in neneh­no raste. Danes ima pod­je­tje ser­vi­sne cen­tre, delav­ni­ce in skla­di­šča v Nem­či­ji, Ita­li­ji, na Polj­skem, Dan­skem, Hrva­škem in v Slo­ve­ni­ji ter je še naprej odgo­vor­no za poslo­va­nje Per­kins motor­jev in za popro­daj­ne posle v Bosni in Her­ce­go­vi­ni, Srbi­ji, Sever­ni Make­do­ni­ji, Črni gori, na Koso­vu, v Alba­ni­ji.  Mal­ti, Gren­lan­di­ja in na Fer­skih otokih.

Pod­je­tje je na ome­nje­nih trgih pri­so­tno s prav­no neod­vi­sni­mi pod­je­tji, ki delu­je­jo pod bla­gov­no znam­ko “BU Power Systems”. Novo pod­je­tje, BU Power Systems s.r.o., se bo naha­ja­lo v Pra­gi in bo že šest­naj­sto pod­je­tje v vrsti za BU Power Systems.