BU Power Systems News

BU Power Systems na GaLa­Bau 2018

By 17. julija 2018 No Comments

Od 12. do 15. sep­tem­bra bo v Nürn­ber­gu pote­ka­la 23. Izda­ja GaLa­Bau. Sejem velja za ene­ga naj­po­memb­nej­ših evrop­skih sej­mov vrtnar­ske in kra­jin­ske opre­me. V sku­pno 13 raz­stav­nih dvo­ra­nah in na šte­vil­nih zuna­njih povr­ši­nah GaLa­Bau pri­ka­zu­je celo­ten spek­ter izdel­kov in sto­ri­tev za načr­to­va­nje, gra­dnjo in vzdr­že­va­nje urba­nih zele­nih in odpr­tih prostorov.

Na leto­šnjem GaLa­Bau bo BU Power Systems, kot naj­ve­čji sve­tov­ni dis­tri­bu­ter Perkins‑a, pred­sta­vil seri­je motor­jev Per­kins v obmo­čju moči od 8,2 do 597 kW. To so kom­pak­tni motor­ji Per­kins, ki so pri­pra­vlje­ni za pri­ha­ja­jo­či emi­sij­ski stan­dard EU “Sta­ge 5” v raz­po­nu moči od 8,2 do 105 kW, ki so ide­al­ni za upo­ra­bo v vrtnar­skih in kra­jin­skih stro­jih. Pri­ka­za­ne bodo tudi naj­no­vej­še digi­tal­ne novo­sti iz Per­kin­sa, Per­kins® Smart­Cap in Per­kins® My Engi­ne App. Poleg tega bodo ime­li obi­sko­val­ci pri­lo­žnost spo­zna­ti obse­žno ponud­bo sto­ri­tev, ki jo ponu­ja Per­kins in BU Power Systems. Obi­šči­te nas v hali 7, raz­stav­ni pro­stor 7–508.