Czy wiesz, że…

… sil­ni­ki Per­kins są testo­wa­ne pod kątem spraw­no­ści w tem­pe­ra­tu­rze od ‑25 ° C do + 50 ° C?

By 13. listopada 2017 No Comments

Dzię­ki temu wszyst­kie czę­ści zamien­ne — takie jak roz­rusz­ni­ki i alter­na­to­ry — dzia­ła­ją nie­za­wod­nie nawet w eks­tre­mal­nie niskich temperaturach.

Tutaj znaj­dziesz naszą obec­ną kam­pa­nię zimo­wą, aby przejść przez zimę bez żad­nych trudności.