BU Power Systems wiadomości

Nowa dzia­łal­ność w Czechach

By 1. stycznia 2020 No Comments

Od 1 stycz­nia 2020 r. BU Power Sys­tems s.r.o. przej­mu­je dzia­łal­ność BEL, sp. z oo s.r.o. i odpo­wia­da za sprze­daż i ser­wis posprze­da­żo­wy sil­ni­ków Die­sla i sil­ni­ków gazo­wych Per­kins, a tak­że sil­ni­ków okrę­to­wych Per­kins w Repu­bli­ce Cze­skiej. „Oso­ba praw­na pozo­sta­je taka sama i cie­szy­my się, że może­my pozo­stać w obiek­cie” — mówi Franz Focks, dyrek­tor gene­ral­ny BU Power Gro­up. „Bar­dzo doce­nia­my uda­ną pra­cę byłe­go dys­try­bu­to­ra i chcie­li­by­śmy kon­ty­nu­ować dzia­łal­ność płyn­nie i nie­za­wod­nie, jak to jest moż­li­we. Ponad­to jestem prze­ko­na­ny, że będzie­my w sta­nie wzbo­ga­cić obec­ną pozy­cje na ryn­ku Cze­skim dzię­ki nasze­mu know-how pocho­dzą­ce­mu z pra­cy w pięt­na­stu kra­jach w całej Europie. ”

BU Power Sys­tems od lat jest  dys­try­bu­to­rem Per­kins i sta­le rośnie. Obec­nie fir­ma posia­da cen­tra ser­wi­so­we, warsz­ta­ty i maga­zy­ny w Niem­czech, Wło­szech, Pol­sce, Danii, Chor­wa­cji i Sło­we­nii, a ponad­to jest odpo­wie­dzial­na za sprze­daż sil­ni­ków Per­kins i rynek czę­ści zamien­nych w Bośni i Her­ce­go­wi­nie, Ser­bii, Mace­do­nii Pół­noc­nej, Czar­no­gó­rze, Koso­wie, Alba­nii , Mal­ta, Gren­lan­dia i Faro­er Islands.

Fir­ma jest obec­na na przed­sta­wio­nych  ryn­kach jako  praw­nie nie­za­leż­ne fir­my, z któ­rych każ­da dzia­ła pod mar­ką „BU Power Sys­tems”. Nowa fir­ma, BU Power Sys­tems s.r.o., będzie zlo­ka­li­zo­wa­na w Pra­dze i będzie szes­na­stą loka­li­za­cją BU Power Systems.