BU Power Systems wiadomości

Nowa dome­na od 1 czerw­ca 2022 r. | www.bu-perkins.pl sta­je się www.bu-power.pl

By 27. czerwca 2022 No Comments

BU Power Sys­tems zmie­nia swo­ją dome­nę z dniem 1 czerw­ca 2022 r. Poprzed­nia dome­na www.bu-perkins.pl wyga­śnie i zosta­nie zastą­pio­na przez www.bu-power.pl. Zmia­na doty­czy tak­że wszyst­kich stron inter­ne­to­wych w kra­ju oraz adre­sów e‑mail pra­cow­ni­ków, na przy­kład nasz ogól­ny adres e‑mail będzie w przy­szło­ści [email protected]