BU Power Systems wiadomości

Infor­ma­cje doty­czą­ce Coro­na­vi­ru­sa (COVID-19)

By 11. marca 2020 No Comments
Jeste­śmy nie­ustan­nie do dys­po­zy­cji naszych klientów.

Koro­na­wi­rus roz­prze­strze­nia się w Euro­pie i ma coraz więk­szy wpływ na naszą gospo­dar­kę. Pomi­mo szcze­gól­nej sytu­acji, BU Power Sys­tems kon­ty­nu­uje swo­ją dzia­łal­ność, a nasi pra­cow­ni­cy sta­ra­ją się szyb­ko reago­wać na zapy­ta­nia klien­tów, gdy wyma­ga­ją tego oko­licz­no­ści. Ze wzglę­du na szcze­gól­ne wymo­gi praw­ne w poszcze­gól­nych kra­jach, uprzej­mie pro­si­my o prze­strze­ga­nie spe­cy­fi­ki dane­go kra­ju — moż­na je zna­leźć na odpo­wied­nich stro­nach internetowych.