BU Power Systems wiadomości

Współ­pra­ca Power: BU Power Sys­tems i EURO BAGGING

By 25. sierpnia 2022 No Comments

Nasz klient EURO BAGGING zde­cy­do­wał się na sil­ni­ki fir­my Per­kins do swo­ich maszyn rol­ni­czych. Fir­ma rodzin­na zlo­ka­li­zo­wa­na w Cze­chach zaj­mu­je się sprze­da­żą maszyn do prze­cho­wy­wa­nia pasz oraz wor­ków na sia­no­ki­szon­kę. Wor­kow­ni­ca kiszon­ki „EB 310 GM” jest napę­dza­na sil­ni­kiem wyso­ko­pręż­nym 1206J Per­kins o mocy 168 kW i 7,0 l, któ­ry speł­nia wyma­ga­nia zarów­no nor­my „Tier 4 final”, jak rów­nież  „Sta­ge V”. Dzię­ki nie­za­wod­nej jako­ści i nowo­cze­sne­mu wypo­sa­że­niu tech­nicz­ne­mu maszy­ny pro­du­cent ofe­ru­je użyt­kow­ni­kom praw­dzi­wą war­tość doda­ną. „Przede wszyst­kim dobra współ­pra­ca z naszy­mi part­ne­ra­mi jest dla nas prio­ry­te­tem. Dla­te­go cie­szy­my się, że zna­leź­li­śmy nie­za­wod­ne­go part­ne­ra we wszyst­kich kwe­stiach zwią­za­nych z sil­ni­kiem w BU Power Sys­tems jako dys­try­bu­to­ra Per­kins”, mówi Lukáš Jurek, dyrek­tor gene­ral­ny EURO BAGGING.