BU Power Systems wiadomości

BU Power Sys­tems na GaLa­Bau 2018

By 30. lipca 2018 No Comments

Od 12 do 15 wrze­śnia 23. edy­cja GaLa­Bau odbę­dzie się w Norym­ber­dze. Tar­gi uwa­ża­ne są za jed­ne z naj­waż­niej­szych euro­pej­skich tar­gów bran­żo­wych zwią­za­nych z ogrod­nic­twem i kra­jo­bra­zem. W sumie 13 hal wysta­wo­wych i tere­nów zewnętrz­nych do demon­stra­cji maszyn GaLa­Bau poka­zu­je całe spek­trum pro­duk­tów i usług w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, budo­wy i kon­ser­wa­cji prze­strze­ni miej­skich, zie­lo­nych i otwartych.

Na tego­rocz­nym GaLa­Bau, BU Power Sys­tems, naj­więk­szy na świe­cie dys­try­bu­tor mar­ki Per­kins, zapre­zen­tu­je sil­ni­ki Per­kin­sa w zakre­sie mocy od 8,2 do 597 kW. Są to sil­ni­ki Per­kins speł­nia­ją­ce nad­cho­dzą­ce nor­my emi­sji spa­lin UE “Sta­ge V” w zakre­sie mocy od 8,2 do 105 kW, któ­re ide­al­nie nada­ją się do sto­so­wa­nia w ogrod­nic­twie i maszy­nach ogrod­ni­czych. Zosta­ną rów­nież wyświe­tlo­ne naj­now­sze elek­tro­nicz­ne inno­wa­cje z Per­kins, Per­kins® Smart­Cap i Per­kins® My Engi­ne App. Co wię­cej, odwie­dza­ją­cy sto­isko mają oka­zję zapo­znać się z obszer­nym port­fo­lio ser­wi­so­wym Per­kins i BU Power Sys­tems. Odwiedź nas w hali 7, sto­isko 7–508.