BU Power Systems wiadomości

10 lat BU Power Sys­tems w Chorwacji

By 19. kwietnia 2022 No Comments

W tym roku obcho­dzi­my 10-lecie dzia­łal­no­ści  BU Power Sys­tems w Chor­wa­cji. W 2012 roku BU Power Sys­tems Chor­wa­cja zosta­ła wyłącz­nym dys­try­bu­to­rem Per­kins na Chor­wa­cję, Koso­wo, Mace­do­nię Pół­noc­ną, Alba­nię i Czar­no­gó­rę. Ze swo­jej sie­dzi­by w Viško­vo fir­ma dostar­cza kom­plet­ne port­fo­lio pro­duk­tów Per­kins – od sprze­da­ży, poprzez ser­wis czę­ści zamien­nych, po indy­wi­du­al­ne usługi.

BU Power Sys­tems Chor­wa­cja jest cer­ty­fi­ko­wa­nym dys­try­bu­to­rem Per­kins na tzw. „pozio­mie 3”, z tego wzglę­du wszy­scy  klien­ci mogą pole­gać na wyso­kiej jako­ści usług. „Z dumą spo­glą­dam wstecz na ostat­nie 10 lat”, mówi Đani Jer­kov, dyrek­tor zarzą­dza­ją­cy BU Power Sys­tems Cro­atia. „Roz­wi­ja­li­śmy się razem i uda­ło nam się zbu­do­wać sil­ną sieć klien­tów, dostaw­ców i part­ne­rów biz­ne­so­wych. Dzię­ku­ję wszyst­kim moim kole­gom za wspar­cie.” „Po pomyśl­nym roz­wo­ju w cią­gu ostat­niej deka­dy nie może­my się docze­kać przy­szło­ści”. mówi Franz Focks, dyrek­tor gene­ral­ny BU Power Gro­up. „Wiel­kie podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich pra­cow­ni­ków BU Power Sys­tems Cro­atia za dobrą i peł­ną zaufa­nia współ­pra­cę oraz gra­tu­la­cje z oka­zji tej rocznicy.”