BU Power Systems News

Uvid u ser­vis – Popra­vak moto­ra Per­kins 1104C-44TA

By 13. January 2022 No Comments

Kao ovla­šte­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nije odgo­vo­ran samo za pro­da­ju već i za ser­vis Per­kins dizel i plin­skih moto­ra. Naša kom­plet­na uslu­ga osi­gu­ra­va pro­fe­si­onal­nu ser­vis­nu podr­šku u podru­čji­ma indus­tri­je, poljo­pri­vre­de i šumar­stva, gra­đe­vi­nar­stva, kod pri­čuv­nih gene­ra­to­ra ili gene­ra­to­ra za slu­ča­je­ve hit­no­ća kao i kod moto­ra u ter­mo­elek­tra­na­ma. BU uslu­ga zado­vo­lja­va naj­vi­še Per­kins stan­dar­de uslu­ge. Naši pot­pu­no oprem­lje­ni ser­vis­ni kom­bi­ji osi­gu­ra­va­ju brzu pomoć na licu mjes­ta, ali je narav­no mogu­će oba­vi­ti ser­vis i u našoj radionici.

Kao struč­nja­ci za Per­kins moto­re, naš ser­vis­ni tim poma­že u bilo kojem tre­nut­ku brzo i kom­pe­tent­no. Ovaj put naši su teh­ni­ča­ri ser­vi­si­ra­li Geotec Roto­max XL GT plat­for­mu za buše­nje, oprem­lje­nu moto­rom Per­kins 1104C-44TA, s pro­ble­mom dima. Pos­tro­je­nje za buše­nje izgra­đe­no je 2007. godi­ne i ima­lo je 6.500 rad­nih sati. Motor je teme­lji­to pro­vje­ren u našoj radi­oni­ci i otkri­ven je dotra­ja­li tur­bo­pu­njač kao i neis­prav­ne injek­to­re. Jez­gra moto­ra je bila u dobrom sta­nju s vrlo dobrom i jed­na­kom kom­pre­si­jom na cilindrima.

Nakon što su naši ser­vi­se­ri obno­vi­li tur­bo­pu­njač i injek­to­re s ori­gi­nal­nim Per­kins rezerv­nim dije­lo­vi­ma, izvr­šen je manji ser­vis. Nakon zavr­š­ne pro­vje­re i prob­nog rada motor sada radi savr­še­no i ponov­no je u funkciji.