Jeste li znali da …

… su Per­kins moto­ri tes­ti­ra­ni za rad na tem­pe­ra­tu­ra­ma od ‑25 ° C do + 50 ° C?

By 13. November 2017 No Comments

Time se osi­gu­ra­va da svi rezerv­ni dije­lo­vi — poput star­te­ra i izmje­nji­va­ča — pouz­da­no rade čak i u eks­trem­no hlad­nim vre­men­skim uvjetima.

Ovdje može­te pro­na­ći našu aktu­al­nu zim­sku kam­pa­nju kako bi proš­li kroz zimu bez ikak­vih poteškoća.