BU Power Systems News

Poda­ci o Coro­na­vi­ru­su (COVID-19)

By 11. March 2020 No Comments
I dalje smo vam na raspolaganju.

Koro­na­vi­rus se širi u Euro­pi i ima sve veći utje­caj na naše gos­po­dar­stvo. Una­toč poseb­noj situ­aci­ji, BU Power Sys­tems nas­tav­lja s pos­lov­nim aktiv­nos­ti­ma, a naši zapos­le­ni­ci nas­to­je odgo­vo­ri­ti na upi­te kupa­ca što je brže mogu­će. Zbog raz­li­či­tih zakon­skih odred­bi u zahva­će­nim zem­lja­ma, moli­mo vas da uzme­te u obzir poseb­nos­ti u pos­lo­va­nju – deta­lje o tome može­te pro­na­ći na odgo­va­ra­ju­ćim web stranicama.