BU Power Systems News

Novi enti­tet u Češkoj

By 1. January 2020 No Comments

Od 1. siječ­nja 2020. godi­ne, BU Power Sys­tems s.r.o. pre­uzi­ma posao tvrt­ke BEL, spol. s.r.o. i odgo­vo­ran je za pro­da­ju i uslu­gu pro­da­je Per­kins dizel i plin­skih moto­ra, kao i Per­kins brod­skih moto­ra za Češku Repu­bli­ku. “Prav­na oso­ba osta­je ista i dra­go nam je što može­mo osta­ti na istoj loka­ci­ji”, kaže Franz Foc­ks, izvr­š­ni direk­tor BU Power Gro­up. „Izu­zet­no cije­ni­mo uspje­šan rad biv­šeg dis­tri­bu­te­ra i želi­mo nas­ta­vi­ti posao glat­ko i jed­nos­tav­no. Osim toga, uvje­ren sam da ćemo biti u sta­nju dopri­ni­je­ti bran­ši s našim know-how-om pro­izaš­lim iz iskus­tva rada u pet­na­est zema­lja širom Europe. ”

BU Power Sys­tems već je godi­na­ma ovla­šte­ni Per­kins dis­tri­bu­ter i kon­ti­nu­ira­no ras­te. Danas tvrt­ka ima ser­vis­ne cen­tre, radi­oni­ce i skla­di­šta u Nje­mač­koj, Ita­li­ji, Polj­skoj, Dan­skoj, Hrvat­skoj i Slo­ve­ni­ji, a osim toga je odgo­vor­na za pro­da­ju Per­kins moto­ra i after­mar­ket uslu­ge u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, Srbi­ji, Sje­ver­noj Make­do­ni­ji, Crnoj Gori, Koso­vu, Alba­ni­ji, Mal­ti, Gre­nlan­du i Far­skim otocima.

Tvrt­ka je pri­sut­na na tim trži­šti­ma sa prav­no neo­vis­nim tvrt­ka­ma, a sva­ka dje­lu­je pod mar­kom “BU Power Sys­tems”. Nova tvrt­ka, BU Power Sys­tems s.r.o., bit će smje­šte­na u Pra­gu i bit će šes­na­es­ti enti­tet unu­tar BU Power Systems.