BU Power Systems News

Sna­ga surad­nje: BU Power Sys­tems i EURO BAGGING

By 25. August 2022 No Comments

Naš kupac EURO BAGGING raču­na na Per­kins moto­re za svo­je poljo­pri­vred­ne stro­je­ve. Obi­telj­ska tvrt­ka sa sje­di­štem u Češkoj pro­da­je stro­je­ve za skla­di­šte­nje stoč­ne hra­ne kao i vre­će za sila­žu. EB 310 GM bager za sila­žu pokre­će dizel­ski motor 1206F Per­kins sa sna­gom od 168 kW i 7,0 l, koji zado­vo­lja­va stan­dard EU Sta­ge IV. Zahva­lju­ju­ći pouz­da­noj kva­li­te­ti i moder­noj teh­nič­koj oprem­lje­nos­ti, stro­je­vi svo­jim koris­ni­ci­ma nude stvar­nu doda­nu vri­jed­nost. “Iznad sve­ga, dobra surad­nja s našim part­ne­ri­ma nam je pri­ori­tet. Sto­ga nam je dra­go što smo u Per­kins dis­tri­bu­te­ru BU Power Sys­tems pro­naš­li pouz­da­nog part­ne­ra za sva pita­nja veza­na uz moto­re”, kaže Lukáš Jurek, izvr­š­ni direk­tor EURO BAGGING‑a.