Jeste li znali da …
9. November 2020

… Per­kins tes­ti­ra funk­ci­ju svih rezerv­nih dije­lo­va na simu­li­ra­noj nad­mor­skoj visi­ni od 4.500 metara?

To je gotovo jednako visoko kao Mont Blanc, na 4.810 metara najviše planine u Alpama i EU. Perkins rezervni dijelovi također su testirani na toleranciju na temperaturne fluktuacije. To je zato što mnogi Perkins motori rade u nekim od najzahtjevnijih…
Read More
Jeste li znali da …
7. September 2020

… je tlak kom­pre­si­je cilin­dra u Per­kins moto­ru oko 30–35 bara?

To približno odgovara tlaku na 300 m dubine. Dakle, već se nalazimo u području mora gdje nema svjetla - takozvanom dubokom moru. Svi Perkins motori su visokokvalitetnog dizajna i zahvaljujući opsežnim testiranjima također se izvrsno ponašaju u posebnim uvjetima. Ovaj…
Read More
Jeste li znali da …
13. August 2020

… je tem­pe­ra­tu­ra ispu­ha Per­kins® 854 moto­ra oko 700 ° C?

To je temperatura na kojoj lava eruptira iz vulkana. (more…)
Read More
Jeste li znali da …
4. December 2019

… Per­kins viso­ko­tlač­ni sus­ta­vi gori­va rade na 2000 bara?

To je otprilike 800 x više od tlaka u automobilskim gumama. (more…)
Read More
Jeste li znali da …
10. July 2019

… BU Power Sys­tems tre­nut­no ima oko 195.000 rezerv­nih dije­lo­va na zalihama?

Zajedno, ovi rezervni dijelovi imaju ukupnu težinu od nešto manje od 160.000 kg - što je otprilike jednako težini  (more…)
Read More
Jeste li znali da …
17. December 2018

… je Per­kins ras­hlad­na teku­ći­na pro­du­lje­nog dje­lo­va­nja (ELC) nami­je­nje­na poseb­no vašem Per­kins moto­ru i tra­je naj­ma­nje dvos­tru­ko duže od konven­ci­onal­nih ras­hlad­nih sredstava?

U mogućnosti ste smanjiti troškove rashladnog sredstva do 50%. (more…)
Read More
Jeste li znali da …
9. October 2018

… Unu­tar moto­ra od 4,4 litre, u sva­kih 24 sata rada kroz pum­pu vode pro­đe 360.000 lita­ra vode?

To je jednako zapremnini pet kamiona s 40' prekomorskim kontejnerima. (more…)
Read More