BU Power Systems Nyheder

Ser­vi­ce­ind­sigt – Repa­ra­tion af en Per­kins 1104C-44TA motor

By 13. januar 2022 No Comments

Som udpe­get Per­kins distri­butør er BU Power Systems ikke kun ansvar­lig for sal­get, men også for efter­salgs­ser­vi­cen af ​​Per­kins die­sel- og gas­mo­to­rer. Vores omfat­ten­de efter­salgs­ser­vi­ce sik­rer pro­fes­sio­nel motor­sup­port inden for indu­stri, land­brug og sko­v­brug, byg­ge­ri, nød­strøm og ener­gi­pro­duk­tion samt til moto­rer i kraft­var­me­vær­ker. BU-ser­vi­cen opfyl­der den høje­ste Per­kins-ser­vi­ce­stan­dard. Vores fuldt udsty­re­de ser­vi­ce­vog­ne sik­rer hur­tig assi­stan­ce på ste­det, men det er selv­føl­ge­lig også muligt at udfø­re ser­vi­cen på vores værksted.

Som spe­ci­a­li­ster for Per­kins moto­rer hjæl­per vores ser­vi­ce­team til enhver tid hur­tigt og kom­pe­tent. Den­ne gang ser­vi­ce­re­de vores tek­ni­ke­re en Geo­tec Roto­max XL GT bore­rig, udsty­ret med en Per­kins 1104C-44TA, med et røg­pro­blem. Bore­rig­gen blev byg­get i 2007 og hav­de 6.500 drift­sti­mer. Moto­ren blev tjek­ket grun­digt på vores værk­sted, og der er opda­get en slidt tur­bo­la­der samt ukor­rekt fun­ge­ren­de ind­sprøjt­nings­dy­ser. Ker­ne­mo­to­ren var i god stand med meget god og ens kom­pres­sion på cylindre.

Efter at vores ser­vi­ce­tek­ni­ke­re hav­de for­ny­et tur­bo­la­de­ren og injekto­rer­ne med ori­gi­na­le Per­kins reser­ve­de­le, blev der udført en min­dre ved­li­ge­hol­del­se. Efter en sid­ste kon­trol og test­kør­sel kører moto­ren nu per­fekt og er til­ba­ge i drift igen.