BU Power Systems Nyheder

Oplys­nin­ger om Cor­o­navirus (COVID-19)

By 11. marts 2020 No Comments
Vi er sta­dig der for dig.

Cor­o­navirus spre­der sig i Euro­pa og har en vok­sen­de ind­virk­ning på vores øko­no­mi. På trods af den spe­ci­el­le situ­a­tion fort­sæt­ter BU Power Systems sine for­ret­nings­ak­ti­vi­te­ter, og vore med­ar­bej­de­re bestræ­ber sig på at imple­men­te­re kun­de­hen­ven­del­ser så hur­tigt som muligt. På grund af de sær­li­ge lov­krav i de respek­ti­ve lan­de, beder vi dig om at tage de lan­de­spe­ci­fik­ke funk­tio­ner til efter­ret­ning — du kan fin­de dis­se på de til­sva­ren­de websteder.