BU Power Systems Nyheder

Ny enhed i Tjekkiet

By 1. januar 2020 No Comments

Fra 1. janu­ar 2020, over­ta­ger BU Power Systems s.r.o. virk­som­he­den i BEL, spol. s.r.o. og er ansvar­lig for salg og efter­salgs­ser­vi­ce af Per­kins-die­sel­mo­to­rer og gas­mo­to­rer samt Per­kins-mari­ne moto­rer til Tjek­ki­et. ”Den juri­di­ske enhed for­bli­ver den sam­me, og vi er gla­de for at kun­ne bli­ve i loka­ler­ne,” siger Franz Focks, admi­ni­stre­ren­de direk­tør for BU Power Group. ”Vi værds­æt­ter meget det suc­ces­ri­ge arbej­de fra den tid­li­ge­re distri­butør og vil ger­ne fort­sæt­te for­ret­nin­gen så nemt og påli­de­ligt som muligt. End­vi­de­re er jeg over­be­vist om, at vi vil være i stand til at beri­ge den nuvæ­ren­de for­ret­ning med vores knowhow, der stam­mer fra arbej­det i fem­ten lan­de i hele Europa. ”
BU Power Systems har været en auto­ri­se­ret Per­kins-distri­butør i åre­vis og fort­sæt­ter med at vok­se støt. Virk­som­he­den har i dag ser­vi­ce­cen­tre, værk­ste­der og vare­hu­se i Tys­kland, Ita­li­en, Polen, Dan­mark, Kro­a­tien og Slo­ve­ni­en og er yder­li­ge­re ansvar­lig for Per­kins motor­salg og efter­mar­keds­for­ret­ning i Bos­ni­en-Her­ce­g­ovi­na, Ser­bi­en, Nord-Makedo­ni­en, Mon­te­ne­gro, Koso­vo, Alba­ni­en , Mal­ta, Grøn­land og Færøerne.
Virk­som­he­den er til ste­de på de respek­ti­ve mar­ke­der med juri­disk uaf­hæn­gi­ge virk­som­he­der, der hver især ope­re­rer under nav­net “BU Power Systems”. Det nye fir­ma, BU Power Systems s.r.o., vil være pla­ce­ret i Prag og vil være den sek­sten­de udnæv­nel­se for BU Power Systems.