BU Power Systems Nyheder

Besøg os på EIMA 2018 i Bologna

By 26. september 2018 No Comments

Fra 7. til 11. novem­ber fin­der EIMA sted i Bolog­na for 43. gang. Den toåri­ge begi­ven­hed er den inter­na­tio­na­le udstil­ling af maski­ner til land­brug og have­ar­bej­de. Der er 1.900 virk­som­he­der fra fyr­re lan­de på et udstil­lings­om­rå­de på 140.000 m², der udvi­ser mere end 50.000 model­ler af maski­ner og udstyr til alle typer land­brugs­ak­ti­vi­te­ter eller grøn arbej­de. BU Power Systems, som ver­dens stør­ste Per­kins distri­butør, vil præ­sen­te­re udvalg­te Per­kins-moto­rer, der er skræd­der­sy­et til brug i land­brugs­ma­ski­ner og klar til den kom­men­de EU-emis­sions­stan­dard “Sta­ge V”. Der­u­d­over kan alle besø­gen­de have mulig­hed for at infor­me­re sig om de nye­ste digi­ta­le innova­tio­ner fra Per­kins – Per­kins® SmartCap og Per­kins® MyEn­gi­ne App. Besøg os i hal 15, stå C13. Vores eks­per­ter fra BU Power Systems og Per­kins motor ser frem til at møde dig.