BU Power Systems News

Ser­vis­ní postře­hy ‒ Opra­va moto­ru Per­kins 1104C-44TA

By 13. ledna 2022 No Comments

Jako exklu­ziv­ní dis­tri­bu­tor spo­leč­nos­ti Per­kins je BU Power Sys­tems zod­po­věd­ná nejen za pro­dej, ale také za popro­dej­ní ser­vis vzně­to­vých a ply­no­vých moto­rů Per­kins. Náš kom­plex­ní popro­dej­ní ser­vis zahr­nu­je pro­fe­si­o­nál­ní péči o moto­ry v oblas­ti prů­mys­lu, země­děl­ství a les­nic­tví, sta­veb­nic­tví, nou­zo­vých dodá­vek  a výro­by ener­gie a také pro moto­ry v koge­ne­rač­ních cel­cích, pro­du­ku­jí­cích sou­čas­ně tep­lo a elektři­nu.  Ser­vis­ní služ­by  BU spl­ňu­je nej­vyš­ší stan­dard spo­leč­nos­ti Per­kins. Naše plně vyba­ve­né ser­vis­ní vozy zajiš­ťu­jí rych­lou pomoc na mís­tě pro­vo­zu, ale samo­zřej­mě je mož­né pro­vá­dět ser­vis moto­ru i v naší dílně.

Jako spe­ci­a­lis­té na moto­ry Per­kins pomá­ha­jí naši ser­vis­ní tech­ni­ci kdy­ko­li a kde­ko­li, rych­le a kva­li­fi­ko­va­ně. V tom­to kon­krét­ním pří­pa­dě pro­vá­dě­li ser­vis vrt­né soupra­vy Geo­tec Roto­max XL GT, vyba­ve­né moto­rem Per­kins 1104C-44TA, u kte­ré se vysky­tl pro­blém s kou­ři­vos­tí. Vrt­ná soupra­va byla vyro­be­na v roce 2007 a měla odpra­co­vá­no 6 500 pro­voz­ních hodin. Motor byl v naší díl­ně důklad­ně zkon­t­ro­lo­ván a bylo zjiš­tě­no opo­tře­bo­va­né tur­bod­mycha­dlo a také nespráv­ně fun­gu­jí­cí vstři­ko­va­če. Jádro moto­ru bylo v dob­rém sta­vu s vel­mi dobrou a rov­no­měr­nou kom­pre­sí na válcích.

Poté, co naši ser­vis­ní tech­ni­ci zpro­vozni­li tur­bod­mycha­dlo a vstři­ko­va­če za pou­ži­tí ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins, byla pro­ve­de­na také drob­ná údrž­ba celé­ho moto­ru. Po závě­reč­né kon­t­ro­le a zku­šeb­ním pro­vo­zu nyní motor běží bez­vad­ně a je opět v plném provozu.