BU Power Systems News

Nová spo­leč­nost v Čes­ké republice

By 1. ledna 2020 No Comments

K 1. led­nu 2020 BU Power Sys­tems s.r.o. pře­bí­rá čin­nost spo­leč­nos­ti BEL, spol. s.r.o., a je nádá­le odpo­věd­ná za pro­dej a popro­dej­ní ser­vis die­se­lo­vých a ply­no­vých moto­rů Per­kins a lod­ních moto­rů Per­kins pro Čes­kou repub­li­ku. „Práv­nic­ká oso­ba zůstá­vá stej­ná a jsme rádi, že zůstá­vá­me ve stá­va­jí­cím are­á­lu“, říká Franz Focks, gene­rál­ní ředi­tel BU Power Group. „Vel­mi si váží­me úspěš­né prá­ce býva­lé­ho vede­ní a rádi bychom pokra­čo­va­li v pod­ni­ká­ní co nej­ply­nu­le­ji a nej­spo­leh­li­vě­ji. Dále jsem pře­svěd­čen, že se nám poda­ří obo­ha­tit sou­čas­né pod­ni­ká­ní o naše know-how, kte­ré ply­ne z prá­ce v pat­nác­ti zemích celé Evropy.“

BU Power Sys­tems je již něko­lik let auto­ri­zo­va­ným dis­tri­bu­to­rem spo­leč­nos­ti Per­kins a neu­stá­le ros­te. Dnes má spo­leč­nost ser­vis­ní stře­dis­ka, díl­ny a skla­dy v Němec­ku, Itá­lii, Pol­sku, Dán­sku, Chor­vat­sku a Slo­vin­sku a je dále zod­po­věd­ná za pro­dej moto­rů Per­kins a popro­dej­ní ser­vis v Bos­ně a Her­ce­go­vi­ně, Srb­sku, Sever­ní Make­do­nii, Čer­né Hoře, Koso­vu, Albá­nii , na Mal­tě, v Grón­sku a na Faer­ských ostrovech.

Spo­leč­nost je pří­tom­na na těch­to trzích s pro­střed­nic­tvím samo­stat­ných práv­nic­kých osob, z nichž kaž­dá půso­bí pod znač­kou „BU Power Sys­tems“. Nová spo­leč­nost BU Power Sys­tems s.r.o. se síd­lem v Pra­ze tak bude šest­nác­tou spo­leč­nos­tí  BU Power Systems.