BU Power Systems News

Motor dne ‒ Per­kins® řady 904

By 13. prosince 2021 No Comments

Moto­ry Per­kins® řady 904 o obje­mu 2,8 lit­ru a 3,6 lit­ru jsou kon­stru­o­vá­ny pro úspěch vaše­ho pod­ni­ká­ní. Byly navr­že­ny tak, aby byla mož­ná jejich insta­la­ce do více než 80 mode­lů růz­ných stro­jů. Tak nabí­zí­me nej­kom­pakt­něj­ší sesta­vu moto­rů, kte­rá výrob­cům OEM šet­ří znač­ný čas a nákla­dy na výzkum a vývoj pro dal­ší kon­struk­ci strojů.

Motor nabí­zí výrob­cům OEM fle­xi­bi­li­tu pro spl­ně­ní růz­ných emis­ních norem — včet­ně stage V, aniž by bylo tře­ba pro­vá­dět změ­ny kon­struk­ce stro­je. Výrob­ci zís­ka­jí pří­stup na více úze­mí, aniž by muse­li navr­ho­vat zce­la odliš­né insta­la­ce moto­rů, a záro­veň tak ušet­ří čas i peníze.

Čty­řvál­co­vý motor 904J-E28TA o obje­mu 2,8 lit­ru posky­tu­je maxi­mál­ní výkon 55 kW (74 k) a toči­vý moment až 380 Nm. Vari­an­ta 904J-E36TA o obje­mu 3,6 lit­ru posky­tu­je výkon 100 kW (134 k) a toči­vý moment až 550 Nm.

Vyso­ký výkon a robust­nost toči­vé­ho momen­tu je ide­ál­ní pro ty výrob­ce OEM, kte­ří chtě­jí pře­jít na men­ší a kom­pakt­něj­ší moto­ry, odli­šit své stro­je skvě­lou spo­tře­bou pali­va, rych­lou ode­zvou a inte­gra­cí elektroniky.

Úspěš­ným pří­kla­dem pou­ži­tí moto­ru Per­kins 904J-E28TA je model trak­to­ru  REFORM Metrac H75 pro. REFORM Metrac je nosič nářa­dí pro komu­nál­ní služ­by a země­děl­ství, kte­rý byl navr­žen pro extrém­ní sva­hy a nároč­ný terén. Vyni­ká špič­ko­vou tech­no­lo­gií a maxi­mál­ní účin­nos­tí. V rám­ci pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní “Trak­tor roku” udě­lo­va­né­ho na letoš­ním země­děl­ském veletr­hu “EIMA Inter­nati­o­nal” v Bolo­gni zví­tě­zil REFORM Metrac H75 v kate­go­rii “Best of specialized”.