BU Power Systems News

Infor­ma­ce o Coro­na­vi­ru (COVID-19)

By 11. března 2020 No Comments
Jsme vám stá­le k dispozici.

Coro­na­vi­rus se šíří již ve všech evrop­ských zemích a má dopad rov­něž na naši eko­no­mi­ku. I přes obtíž­nou situ­a­ci spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems pokra­ču­jí ve svých obchod­ních akti­vi­tách a naši zaměst­nan­ci se rea­gu­jí na dota­zy a objed­náv­ky zákaz­ní­ků co nej­rych­le­ji. Z důvo­du zvlášt­ních legisla­tiv­ních poža­dav­ků v pří­sluš­ných zemích vás žádá­me, abys­te vza­li na vědo­mí mož­ná spe­ci­fi­ka kon­krét­ní země — najde­te je na pří­sluš­ných webo­vých stránkách.