BU Power Systems News

Síla spo­lu­prá­ce: BU Power Sys­tems a EUROBAGGING

By 25. srpna 2022 No Comments

Náš zákaz­ník EUROBAGGING sází na moto­ry Per­kins pro jím vyrá­bě­né země­děl­ské stro­je. Rodin­ná fir­ma se síd­lem v Čes­ké repub­li­ce pro­dá­vá stro­je slou­ží­cí pro skla­do­vá­ní krmiv a také siláž­ní vaky. Vako­vač na siláž EB 310 GM je pohá­něn vzně­to­vým moto­rem Per­kins 1206J o výko­nu 168 kW a obje­mu 7,0 l, kte­rý spl­ňu­je poža­dav­ky norem Tier 4 final i Stage V. Díky své spo­leh­li­vé kva­li­tě a moder­ní­mu tech­nic­ké­mu vyba­ve­ní nabí­ze­jí stro­je svým uži­va­te­lům sku­teč­nou při­da­nou hod­no­tu. “Pri­o­ri­tou je pro nás pře­de­vším dob­rá spo­lu­prá­ce s naši­mi part­ne­ry. Jsme pro­to rádi, že jsme v BU Power Sys­tems jako dis­tri­bu­to­ro­vi znač­ky Per­kins našli spo­leh­li­vé­ho part­ne­ra pro všech­ny zále­ži­tos­ti týka­jí­cí se moto­rů,” říká Lukáš Jurek, gene­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti EUROBAGGING.