BU Power Systems News

BU Power Sys­tems na veletr­hu EIMA

By 10. srpna 2022 No Comments

Odpo­čí­tá­vá­ní začí­ná: za něko­lik týd­nů začne dal­ší roč­ník veletr­hu EIMA. Na výsta­viš­ti v ital­ské Bolo­gni se od 9. do 13. lis­to­pa­du 2022 před­sta­ví více než 1300 růz­ných vysta­vo­va­te­lů s širo­kou nabíd­kou stro­jů a mode­lů pro zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl, země­děl­ství, les­nic­tví, kra­ji­nář­ství a prů­my­sl. Výsta­vy se zúčast­ní také naše spo­leč­nost BU Power Sys­tems: jako ofi­ci­ál­ní dis­tri­bu­tor znač­ky Per­kins před­sta­ví­me v hale 15 na stán­ku C13 výběr moto­rů Per­kins a našich slu­žeb. Vyu­žij­te této pří­le­ži­tos­ti a pro­mluv­te si osob­ně pří­mo s odbor­ní­ky na moto­ry ze spo­leč­nos­ti BU Power Systems!