BU Power Systems News

10 let spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems v Chorvatsku

By 19. dubna 2022 No Comments

Letos sla­ví­me 10. výro­čí půso­be­ní v Chor­vat­sku. V roce 2012 se spo­leč­nost BU Power Sys­tems Cro­a­tia sta­la výhrad­ním dis­tri­bu­to­rem Per­kins pro Chor­vat­sko, Koso­vo, Sever­ní Make­do­nii, Albá­nii a Čer­nou Horu. Ze své­ho síd­la ve Viš­ko­vu spo­leč­nost posky­tu­je kom­plet­ní port­fo­lio slu­žeb Per­kins — kte­ré sahá od pro­de­je moto­rů a náhrad­ních dílů přes ser­vis až po indi­vi­du­ál­ní služ­by. Vzhle­dem k tomu, že BU Power Sys­tems Cro­a­tia je cer­ti­fi­ko­va­ným dis­tri­bu­to­rem Per­kins 3. úrov­ně, mohou se všich­ni její zákaz­ní­ci spo­leh­nout na vyso­ce kva­lit­ní služby.

“S hrdos­tí se ohlí­žím za uply­nu­lý­mi dese­ti lety,” říká Đani Jer­kov, gene­rál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems Cro­a­tia. “Spo­leč­ně jsme rost­li a doká­za­li jsme vybu­do­vat sil­nou síť zákaz­ní­ků, doda­va­te­lů a obchod­ních part­ne­rů. Rád bych podě­ko­val všem svým kole­gům za jejich pod­po­ru.” “Po úspěš­ném roz­vo­ji spo­leč­nos­ti v uply­nu­lém dese­ti­le­tí se těší­me na budouc­nost.” říká Franz Focks, gene­rál­ní ředi­tel BU Power Group. “Všem zaměst­nan­cům BU Power Sys­tems Cro­a­tia pat­ří vel­ký dík za dobrou a spo­leh­li­vou spo­lu­prá­ci a bla­ho­pře­je­me k tomu­to výročí.”